Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

§ 1

Leveringen, verrichtingen en offertes van de firmaBENVANZUNDERT.NL (hieronder BENVANZUNDERT.NL genoemd) geschieden uitsluitend op basis van deze handelsvoorwaarden. Deze gelden dus voor alle toekomstige zakenrelaties, ook als zij niet nogmaals uitdrukkelijk overeengekomen worden. Wijzigingen resp. aanvullingen op deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de handelspartner door toezending van nieuwe contractvoorwaarden meegedeeld. Voor zover de handelspartner niet binnen zes (6) weken na ontvangst van de nieuwe
contractvoorwaarden schriftelijk bezwaar indient, gelden de nieuwe voorwaarden als door de handelspartner geaccepteerd.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

§ 2

Offertes van de firma BENVANZUNDERT.NL zijn vrijblijvend en juridisch niet bindend. De bestelling van de handelspartner wordt door verzending van de waren
door BENVANZUNDERT.NL geaccepteerd. Het factuuradres is het adres dat op het koopcontract van de handelspartner vermeld wordt. Indien aan een ander adres moet worden geleverd als het factuuradres, dan moet het adres van levering duidelijk worden ingevuld.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

§ 3

Voor zover niet aangegeven, gelden voor artikelen die prijzen, die in de laatste folders van BENVANZUNDERT.NL zijn vermeld. Zij dienen te worden opgevat als totaalprijzen incl. BTW.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

§ 4

De handelspartner zorgt voor de incasso t.o.v. zijn klanten. Hij is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de gesloten orders. Voor een eventueel gebrek is de handelspartner aansprakelijk. De handelspartner heeft alleen recht op compensatie, terugbetaling of prijsvermindering op voorwaarde dat zijn tegenclaim met kracht van wet of door BENVANZUNDERT.NL erkend is.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

§ 5

Leverdata en –termijnen zijn alleen bindend indien schriftelijk vastgelegd. Voor vertragingen bij leveringen of verrichtingen vanwege overmacht of
gebeurtenissen die BENVANZUNDERT.NL de levering aanmerkelijk bemoeilijken of onmogelijk maken, is BENVANZUNDERT.NL ook bij juridisch bindend overeengekomen
data en termijnen niet aansprakelijk. In zo’n geval heeft BENVANZUNDERT.NL het recht, de levering resp. de verrichting voor de duur van belemmering plus een
aangemeten looptijd uit te stellen, of vanwege het nog niet voldane deel zich geheel of deels uit het contract terug te trekken. Als de belemmering meer dan 3 maanden duurt, heeft de handelspartner na een aangemeten extra termijn het recht zich m.b.t. tot het niet-vervulde deel uit het contract terug te trekken, valt de levertijd langer uit of trekt de handelspartner zich terug uit het koopcontract, dan heeft de handelspartner op basis hiervan geen recht op schadevergoeding, tenzij hij niet onmiddellijk schriftelijk door BENVANZUNDERT.NL over de vertraging bij levering of verrichting op de hoogte is gesteld. BENVANZUNDERT.NL heeft te allen tijde het recht leveringen of verrichtingen in delen uit te voeren.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

§ 6

De handelspartner heeft vanaf de leverdatum een recht van teruggaaf van één maand, voor zover de waren ongebruikt en nog origineel verpakt zijn. Van omruil uitgesloten zijn artikelen uit monstercollecties, startersets en speciale aanbiedingen. In het geval van terugname betaalt BENVANZUNDERT.NL de inkoopprijs van de handelspartner terug min 10%. De terugzending dient ‘franco huis’ aan BENVANZUNDERT.NL in Nordhorn te geschieden. Een teruggaaf heeft gevolgen voor de vergoeding van de handelspartner.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

§ 7

BENVANZUNDERT.NL geeft garantie in het kader van bestaande wetgeving, dat de producten vrij van materiële en juridisch-technische gebreken zijn; de garantie bedraagt minstens 3 jaar of vanwege speciale garantietoezeggingen langer en begint met de datum van levering. Worden de aanwijzingen van BENVANZUNDERT.NL niet opgevolgd, of wijzigingen aan producten aangebracht etc., dan vervalt elke garantie, indien de handelspartner hierop betrekking hebbende gemotiveerde beweringen, dat gebreken juist hierdoor veroorzaakt zijn, niet weerlegt. Indien een product gebreken vertoont, kan de handelspartner dit product terugsturen. Na controle en bevestiging van de klacht door BENVANZUNDERT.NL ontvangt de handelspartner kosteloos een nieuw product. De verzendkosten komen voor rekening van BENVANZUNDERT.NL. Indien na een aangemeten periode de klacht niet verholpen kan worden, kan de handelspartner prijsverlaging of ontbinding van het contract verlangen. Aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten. Garantieclaims op BENVANZUNDERT.NL komen alleen de handelspartner toe en zijn niet overdraagbaar. Aanspraken op schadevergoeding tegen de firma BENVANZUNDERT.NL en haar uitvoerende en verrichtende employés zijn uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzettelijk of grof nalatig handelen. Alle geleverde waren blijven tot volledige afbetaling eigendom van BENVANZUNDERT.NL.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

§ 8

Totdat alle vorderingen, die BENVANZUNDERT.NL om welke wettige reden dan ook nu en in de toekomst op een handelspartner heeft, zijn voldaan, behoudt BENVANZUNDERT.NL zich het recht van eigendom van de geleverde waar voor. De handelspartner heeft het recht de desbetreffende waren in het reglementaire handelsverkeer over te dragen, zolang hij niet in achterstand is. De uit de doorverkoop ontstane vorderingen staat de handelspartner nu al veiligheidshalve volledig aan BENVANZUNDERT.NL af. In deze overeenkomst heeft de handelspartner herroepelijk het recht, de aan BENVANZUNDERT.NL overgedragen vorderingen voor rekeningen van BENVANZUNDERT.NL in eigen naam te innen. Deze machtiging tot inning kan herroepen worden, wanneer de handelspartner zijn betalingsverplichtingen niet volgens de voorschriften nakomt

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]